Πολιτική Απορρήτου

Ο Σύλλογος Γονέων Ατόμων με Διαταραχές Όρασης & Πρόσθετες Αναπηρίες «ΣΥΖΩΗ», ο οποίος εδρεύει επί της οδού Πόντου και Ροδοπόλεως 5, Τ.Κ. 55132, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310460777 διασφαλίζει το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων και υιοθετεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις διαδικασίες και τα στάδια επικοινωνίας μαζί σας.

Σκοπός της παρούσας πολιτικής

Η παρούσα πολιτική παρέχει σε κάθε πρόσωπο και σε κάθε επισκέπτη/ χρήστη της διαδικτυακής ιστοσελίδας του Συλλόγου που ενδιαφέρεται να λάβει από αυτό συνοπτική και διαφανή πληροφόρηση αναφορικά με τις πρακτικές που ακολουθούνται για τη διαχείριση και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Αφορά δε, κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Η Πολιτική επικαιροποιείται ανά διαστήματα και μπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πάντα εντός του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου και σύμφωνα με τυχόν μεταβολές στην κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σας προτείνουμε λοιπόν να ελέγχετε την παρούσα Πολιτική ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να ενημερώνεστε για τις τυχόν αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.

Τι είναι προσωπικά δεδομένα;

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπο η ταυτότητα του οποίου μπορεί να εξακριβωθεί (π.χ. όνομα, αριθμός ταυτότητας, διεύθυνση κτλπ.). Τα δεδομένα που αφορούν στην υγεία (σωματική ή ψυχική κατάσταση, λήψη ιατρικών υπηρεσιών κ.α.) συμπεριλαμβάνονται στον γενικό όρο προσωπικά δεδομένα αλλά αποτελούν ειδική κατηγορία δεδομένων.

Με ποιον τρόπο συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται με τους εξής τρόπους:

(α) όταν υποβάλλετε αίτηση εργασίας στον Σύλλογο ή αποστέλλεται το βιογραφικό σας σημείωμα.  Η διάθεση των προσωπικών δεδομένων σας στο πλαίσιο της υποβολής βιογραφικού για ανεύρεση θέσης εργασίας στον Σύλλογο «ΣΥΖΩΗ» λαμβάνει χώρα αυτονοήτως οικειοθελώς καθώς άλλως δεν θα ήταν δυνατή η αξιολόγηση της πιθανότητας πρόσληψής σας.

Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 6.1β του Κανονισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην Πολιτική Επεξεργασίας Βιογραφικών.

(β) μας παρέχετε εσείς τα δεδομένα ως γονείς,  κηδεμόνες ή οριστικοί συμπαραστάτες ατόμων με διαταραχές όρασης και πρόσθετες αναπηρίες. Η υποβολή των στοιχειών κρίνεται απαραίτητη προκειμένου το άτομο να ενταχθεί στον Σύλλογο και να του προσφερθεί ψυχολογική και κοινωνική στήριξη, να συμμετέχει στις δράσεις του Συλλόγου, στα εκπαιδευτικά προγράμματα και στις κοινωνικές εκδηλώσεις του Συλλόγου. Η επεξεργασία των δεδομένων ως νομική βάση επεξεργασίας έχει τα εξής άρθρα 6.1β, 6.1δ και 9.2β  9.2γ, 9.2δ του Κανονισμού.

(γ) μας τα παρέχετε εσείς με σκοπό να λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα για τις δράσεις μας στο πλαίσιο προωθητικών ενεργειών ή να σας προσκαλέσουμε σε εκδηλώσεις του Συλλόγου μέσω email, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τηλεφώνου, μηνυμάτων (SMS), ανακοινώσεων. Η υποβολή των στοιχειών σας γίνεται κατ’ επιλογή σας και η επεξεργασία τους με τη συναίνεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6.1α του Κανονισμού.

(δ) μας τα παρέχετε εσείς στο πλαίσιο δωρεάς που πραγματοποιείτε προς τον Σύλλογο. Η υποβολή των στοιχειών σας γίνεται κατ’ επιλογή σας και η επεξεργασία τους σύμφωνα με τα άρθρα 6.1α, 6.1β και 6.1γ του Κανονισμού.

(ε) μας τα παρέχετε εσείς στο πλαίσιο της εθελοντικής εργασίας που επιθυμείτε να προσφέρετε στον Σύλλογο. Η υποβολή των στοιχειών σας γίνεται κατ’ επιλογή σας και η επεξεργασία τους σύμφωνα με το άρθρο 6.1β  του Κανονισμού για την εκτέλεση της σύμβασης.

(στ) αυτόματα μέσω του προγράμματος περιήγησης «browser» ή της κινητής συσκευής που χρησιμοποιείτε για την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα μας http://www.syzoi.gr/el/home-el/

(ζ) μας τα παρέχετε εσείς όταν συμπληρώνετε ηλεκτρονικές φόρμες ή αποστέλλετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο «e-mail», προκειμένου να επικοινωνήσετε με τον Σύλλογο. Η υποβολή των βασικών στοιχειών σας γίνεται κατ’ επιλογή σας και η επεξεργασία τους τον αποκλειστικό σκοπό της ενημέρωσής σας σχετικά με το υποβαλλόμενο αίτημα σύμφωνα με το άρθρο 6.1β του Κανονισμού.

Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και για ποιο σκοπό;

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία περιλαμβάνουν:

δεδομένα ταυτοποίησης όπως το όνομά σας ή του τέκνου σας, το τηλέφωνο επικοινωνίας, στοιχεία που σχετίζονται με το οικογενειακό και ιατρικό ιστορικό του ατόμου, δεδομένα υγείας κ.α. Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας είναι η παροχή φροντίδας στα άτομα με αναπηρία σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς του Συλλόγου. Ως νομική βάση επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων λαμβάνονται υπόψη τα εξής άρθρα του Κανονισμού άρθρο 6.1.β , 6.1δ 9.2.β , 9.2γ, 9.2δ του Κανονισμού.

-δεδομένα ταυτοποίησης όπως των δεδομένων του βιογραφικού, των γνώσεων, της επαγγελματικής σας κατάρτισης, της επαγγελματικής εμπειρίας σας κτλπ. Η λήψη, επεξεργασία και διατήρηση των παραπάνω δεδομένων γίνεται για την ικανοποίηση του αποκλειστικού σκοπού της επιλογής και αξιολόγησης υποψήφιων εργαζόμενων από τον Σύλλογο για τη δυνατότητα λήψης κάποιας θέσης εργασίας και σύμφωνα με το άρθρο 6.1β του Κανονισμού. Τα δεδομένα σας τηρούνται μόνο για αυτό τον σκοπό και τυγχάνουν επεξεργασίας από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Συλλόγου Γενική Διεύθυνση, Γραμματεία Διοίκησης, Διοικητικό Συμβούλιο κλπ.

-δεδομένα ταυτοποίησης όπως ονοματεπώνυμο, επάγγελμα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, τόπος γέννησης κ.α. Η λήψη, επεξεργασία και διατήρηση των παραπάνω δεδομένων γίνεται στο πλαίσιο της εθελοντικής προσφοράς σας στον Σύλλογο. Η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων έχει ως νομική βάση επεξεργασίας την εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6.1β του Κανονισμού.

-δεδομένα ταυτοποίησης όπως το ονοματεπώνυμό σας, οικονομικά στοιχεία. Η λήψη και η επεξεργασία των δεδομένων που ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία γίνεται για σκοπούς ταυτοποίησης των δωρητών και γνωστοποίησης των στοιχείων τους και έχουν ως νομική βάση επεξεργασίας τα άρθρα 6.1β και 6.1γ του Κανονισμού.

-δεδομένα ταυτοποίησης όπως ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας σας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του αριθμού τηλεφώνου), φωτογραφικό ή και οπτικοακουστικό υλικό.  Σκοπός της συλλογής είναι η ενημέρωσής σας για δράσεις και εκδηλώσεις του Συλλόγου καθώς και η προβολή του Συλλόγου στο πλαίσιο προωθητικών ενεργειών. Η επεξεργασία των δεδομένων έχει ως νομική βάση επεξεργασίας τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6.1α του Κανονισμού.

Ο Σύλλογοςδε θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας, όπου αυτή απαιτείται. Ωστόσο, ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας στοιχεία στο μέτρο που επιτρέπεται ή απαιτείται από το νόμο, ή/ και από δικαστικές αποφάσεις ή εισαγγελικές παραγγελίες/ διατάξεις.

Διαβιβάζονται τα δεδομένα σε τρίτους;

Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία (συνολικά ή μέρος αυτών, όπως κάθε φορά απαιτείται) ενδεικτικά σε:

α) όλα τα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα του Συλλόγου, π.χ. παιδοψυχολόγους, παιδοψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, θεραπευτές κτλπ.,

β) εξουσιοδοτημένους συνεργάτες του Συλλόγου, π.χ. νομικούς συμβούλους, συμβούλους προγραμμάτων ΕΣΠΑ, εξωτερικούς λογιστές κτλπ.

γ) συγκεκριμένα πρόσωπα του Συλλόγου, απαραίτητα για τη διαδικασία επιλογής υποψήφιων εργαζόμενων, π.χ. Γενική Διεύθυνση, Γραμματεία Διοίκησης, Διοικητικό Συμβούλιο κτλπ.,

δ) εθελοντές συνεργάτες, απαραίτητους για τη διεκπεραίωση των λειτουργιών του Συλλόγου,  

ε) παρόχους υποστήριξης συστημάτων επεξεργασίας των δεδομένων,

στ) δικαστικές ή εποπτικές ή ελεγκτικές ή δημόσιες αρχές, στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους αρμοδιότητας,

ζ) τρίτους που έχουν έννομο συμφέρον, για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων,

η) σε ασφαλιστικούς φορείς π.χ. ΙΚΑ.

Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τη γνωστοποίηση των δεδομένων σας σε τρίτους (όπου αυτοί δεν αναφέρονται από τον νόμο), αυτή θα ζητείται ρητώς από εσάς και έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να την ανακαλέσετε. Στις περιπτώσεις αυτές ο Σύλλογος σας διαβεβαιώνει, ότι είναι σε διαρκή επαγρύπνηση και λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας, ώστε οι διαβιβάσεις των προσωπικών δεδομένων να πραγματοποιούνται με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο.

Ο Σύλλογος δεσμεύεται ότι δεν θα εμπορευθεί τα προσωπικά σας δεδομένα διαθέτοντάς τα προς πώληση/ ενοικίαση δίνοντάς τα/ μεταφέροντας/ δημοσιοποιώντας ή κοινοποιώντας τα σε τρίτους ή να τα χρησιμοποιήσει με άλλον τρόπο και για άλλους σκοπούς που δύνανται να διακινδυνεύσουν την ιδιωτικότητα, τα δικαιώματα ή τις ελευθερίες σας, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο, δικαστική απόφαση/ εντολή, διοικητική πράξη ή αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας του Συλλόγου και την διεκπεραίωση των καταστατικών λειτουργιών του.

Ενδέχεται τα προσωπικά δεδομένα να διαβιβαστούν σε συνεργάτες, ή σε τρίτους, συμμορφούμενους με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και δεσμευόμενους στην τήρηση εμπιστευτικότητας, οι οποίοι ενεργούν εκ μέρους του Συλλόγου για περαιτέρω επεξεργασία με σκοπό την παροχή υπηρεσιών, την εκτέλεση της σύμβασης με τον Σύλλογο και τη διαχείριση δεδομένων και τεχνικής υποστήριξης. Οι εν λόγω τρίτοι έχουν δεσμευτεί συμβατικά με τον Σύλλογο, ότι θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τους παραπάνω σκοπούς, και δεν θα διαβιβάσουν τις προσωπικές πληροφορίες σε τρίτα μέρη, καθώς και δεν θα τις κοινοποιήσουν σε τρίτους εκτός αν το επιβάλλει ο νόμος.

Για πόσο χρόνο τηρούνται τα προσωπικά μου δεδομένα;

Η περίοδος διατήρησης μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων και τον τρόπο χρήσης τους. Ο προσδιορισμός του χρόνου διατήρησης των δεδομένων βασίζεται σε κριτήρια όπως νόμιμες προθεσμίες διατήρησης, εκκρεμείς ή πιθανές διαφορές, πνευματική ιδιοκτησία ή δικαιώματα ιδιοκτησίας, συμβατικές απαιτήσεις, επιχειρησιακές οδηγίες ή ανάγκες για αρχειοθέτηση.

Ο Σύλλογος δεσμεύεται να διατηρήσει τα βιογραφικά σας σημειώματα για ένα (1) έτος, μετά την κάλυψη της θέσης εργασίας.

Τα φορολογικά στοιχεία διατηρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

Δεδομένα που συλλέγονται μέσω του συστήματος βιντεοεπιτήρησης τηρούνται έως 15 ημέρες μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που στο διάστημα αυτό διαπιστώσουμε κάποιο περιστατικό, απομονώνουμε τμήμα του βίντεο και το τηρούμε έως και έναν (1) μήνα ακόμα, με σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτον θα τηρήσουμε το βίντεο έως και τρεις (3) μήνες ακόμα.

Ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μέσω συστήματος βιντεοεπιτήρησης

Χρησιμοποιούμε σύστημα επιτήρησης για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε με την ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και σύμφωνα με το άρθρο 6.1στ  του Κανονισμού.

Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην ανάγκη να προστατεύσουμε τον χώρο του Συλλόγου και τα αγαθά που ευρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπές. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού μας, των προστατευόμενων του Συλλόγου μας και τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Συλλέγουμε μόνο δεδομένα εικόνας και περιορίζουμε τη λήψη σε χώρους που αξιολογήσαμε ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων π.χ. κλοπής, όπως στην είσοδο – έξοδο, χωρίς να εστιάζουμε σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στο σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο/ εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου. Το υλικό αυτό δεν διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν περιλαμβάνει στοιχεία απαραίτητα για τη διερεύνηση μίας αξιόποινης πράξης, η οποία αφορά πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή τον δράστη μίας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου έναντι στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων;

Έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε: α) πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, β) διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, γ) τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων του Συλλόγου ή τρίτων, για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή για την υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας ενώπιον δικαστικών ή άλλων αρχών, δ) τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, ε) τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τις υφιστάμενες νομικές προϋποθέσεις, στ) εναντίωση στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Προκειμένου να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε τη «Φόρμα Αιτήματος Άσκησης Δικαιωμάτων» και να την αποστείλετε είτε μέσω επιστολής στην έδρα του Συλλόγου (Πόντου και Ροδοπόλεως 5, Τ.Κ. 55132, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310460777), είτε μέσω Ηλεκτρονικής Επιστολής στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: syzoi@syzoi.gr αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και το λόγο της επικοινωνίας σας.

Στην περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, ο Σύλλογος θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη του, ενημερώνοντάς σας εγγράφως για την ικανοποίηση του αιτήματός σας ή για τους λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων από αυτά, καθώς επίσης και για τους λόγους τυχόν καθυστέρησης πέραν του ως άνω χρονικού διαστήματος του ενός (1) μηνός και πάντως όχι αργότερα από τρεις (3) μήνες. Επίσης, Ο Σύλλογος θα σας ενημερώσει για τα περαιτέρω δικαιώματά σας σε περίπτωση μη προσήκουσας ανταπόκρισής του. Η πληροφόρηση αυτή κατ’ αρχήν παρέχεται δωρεάν από τον Σύλλογο υπό την επιφύλαξη το αίτημα για γνωστοποίηση και ενημέρωση να μην ασκείται κατ’ επανάληψη, καθ’ υπερβολή ή/ και να είναι προδήλως αδικαιολόγητο.

Εφόσον θεωρείτε ότι o Σύλλογος «ΣΥΖΩΗ» με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο/ καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: http://www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, email: contact@dpa.gr.

Στην περίπτωση αυτή, θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα προηγούμενη επικοινωνία σας με τον Σύλλογο είτε με επιστολή στην έδρα του (Πόντου και Ροδοπόλεως 5, Τ.Κ. 55132, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310460777), είτε μέσω ηλεκτρονικής επιστολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση: syzoi@syzoi.gr αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και το λόγο επικοινωνίας σας.