ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»

Από τον Νοέμβριο 2016 ο Σύλλογος «ΣΥΖΩΗ» συμμετέχει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας ΑΜ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας» μέσω της Πράξης «ΚΔΗΦ – Συζωή» με Κωδικό ΟΠΣ 5001732.

Τίτλος:ΚΔΗΦ ΣΥΖΩΗ
Δικαιούχος:ΣΥΖΩΗ_ Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων
με Διαταραχές Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες
Προϋπολογισμός:864.000,00
Ημερομηνία Ένταξης:26/08/2016
Νομός:Θεσσαλονίκης
Πρόγραμμα:ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Άξονας:09B – Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Επενδυτική Προτεραιότητα:9iii – Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση ίσων ευκαιριών
Ειδικός Στόχος:9iii1 – Περιορισμός των διακρίσεων που υφίστανται
οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες πληθυσμού στην εκπαιδευτική διαδικασία
και στην καθημερινή τους διαβίωση
Δράση:Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία
Ταμείο συγχρηματοδότησης:Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου:Φυσικό Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η παροχή ημερήσιας φροντίδας
ατόμων με διαταραχές όρασης και  πρόσθετες αναπηρίες.

6η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ωφελουμένων

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ωφελουμένων

5η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ωφελουμένων

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ωφελουμένων

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ωφελουμένων

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ωφελουμένων

3η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ωφελουμένων

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ωφελουμένων

2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ωφελουμένων

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ωφελουμένων

1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ωφελουμένων

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ωφελουμένων