ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020»

Από τον Νοέμβριο 2016 ο Σύλλογος «ΣΥΖΩΗ» συμμετέχει στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας ΑΜ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας» μέσω της Πράξης «ΚΔΗΦ – Συζωή» με Κωδικό ΟΠΣ 5001732.

Τίτλος:ΚΔΗΦ ΣΥΖΩΗ
Δικαιούχος:ΣΥΖΩΗ_ Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων
με Διαταραχές Όρασης και Πρόσθετες Αναπηρίες
Προϋπολογισμός:864.000,00
Ημερομηνία Ένταξης:26/08/2016
Νομός:Θεσσαλονίκης
Πρόγραμμα:ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Άξονας:09B – Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας (ΕΚΤ)
Επενδυτική Προτεραιότητα:9iii – Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση ίσων ευκαιριών
Ειδικός Στόχος:9iii1 – Περιορισμός των διακρίσεων που υφίστανται
οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες πληθυσμού στην εκπαιδευτική διαδικασία
και στην καθημερινή τους διαβίωση
Δράση:Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία
Ταμείο συγχρηματοδότησης:Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
Σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου:Φυσικό Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η παροχή ημερήσιας φροντίδας
ατόμων με διαταραχές όρασης και  πρόσθετες αναπηρίες.