Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Νέων Ωφελουμένων

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
της πράξης με τίτλο «ΚΔΗΦ-Συζωή» με αριθμό ΟΠΣ 5001732
, ύστερα από την Πρόσκληση 364/11-07-2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *