Τελικός Πίνακας Κατάταξης Νέων Ωφελουμένων

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΝΕΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ της πράξης με τίτλο «ΚΔΗΦ-Συζωή» με αριθμό ΟΠΣ 5001732.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *